Poezieroute Gorinchem

Over sponsors en giften

De Poëzieroute is gerealiseerd dankzij de bijdragen en inzet van een groot aantal sponsoren in de stad.

Dat zijn geweest: Damen Shipyards, Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn (FOWW), Stichting Het Holtzfonds, Stichting Strand Links, Stichting Mien van ’t Santfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rivierenland Fonds, Stichting Van Andel-Spruyt Fonds, Rotary club Gorinchem, Gemeente Gorinchem, DHC Advocaten, Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost, Nova Dia Baarn, voormalig Antiquariaat Gorcum, Boekhandel De Mandarijn, Visscher Gorinchem, MPA Geluidstechniek, Van Rooijen Accountants en Belastingadviseurs, Biesbosch Invest BV, PLUS Jan Sterk, Rivas Zorggroep, HG Reclame, Matthijs Daniels Teksten, Alex Media, De Webmakers, Biesbosch Invest BV en vele particulieren.

ANBI

De Stichting Poëzieroute Gorinchem is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het document met openbare informatie ANBI-regeling is in te zien en op te vragen bij het secretariaat (info@poezieroutegorinchem.nl). 

Bijdragen voor de realisatie van de nog ontbrekende gedichten in de route en het onderhoud van de route zijn van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met het bestuur van de stichting of giften direct doneren via het rekeningnummer NL 40 INGB 0419 4428 20 ten name van J. Hartog, onder vermelding van 'gift poëzieroute'.

Poëzie route:  IBAN INFORMATIE

RISN dan wel fiscaal nummer: 8511 62 654 

Doelstelling volgens de regelgeving:

De Stichting, opgericht bij notariële akte op 8 december 2011, heeft statutair ten doel:

  1. Het voorbereiden, realiseren en in stand houden van een Poëzieroute in Gorinchem
  2. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting betreft Onderhoud en eventueel uitbreiding van de Poëzieroute en Promotie van de poëzie in het algemeen en de Poëzieroute Gorinchem in het bijzonder.

Uitbreiding van de route is op korte termijn niet voorzien. Onderhoud dient zich voortdurend aan, door slijtage, baldadigheid en bouwactiviteiten.

Promotie wordt bedreven door contact met scholen, VVV en uitschrijven van poëziewedstrijden zoals de tweejaarlijkse Dichtwedstrijd in de Sluis van de Gorcumse  Lingehaven.

Aangezien de Gemeente Gorinchem de primaire sponsor is wordt daarmee voortdurend contact onderhouden om te kunnen reageren op nieuw beleid en nieuwe kansen. 

 

Bestuurssamenstelling

T.om Zijlstra, Gorinchem, voorzitter

Joop Hartog, Hoornaar, secretaris/penningmeester

Suzan Kleyn, Hoornaar, lid

Liesbet Klop, Gorinchem. lid

Marcel Vaandrager, Werkendam, lid

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding en de Stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten   

JAARVERSLAG STICHTING POEZIEROUTE 2022

 

  1. Verslag activiteiten 

Het bestuur bestond eind 2022 uit Joop Hartog (penningmeester), Suzan Kleyn, Liesbet Klop,  Tom Zijlstra (voorzitter) en Marcel Vaandrager. Marcel Vaandrager trad in het begin van  het jaar toe. Secretaris Bert van ’t Land, één van de initiatiefnemers van de Poëzieroute, trad af per 1 november. Het Bestuur heeft zijn grote dank aan Bert uitgesproken voor zijn niet aflatende inspanningen en enthousiasme; zijn verdiensten staan gememoreerd op de website. Joop Hartog heeft zijn functie als secretaris overgenomen

Het bestuur vergaderde zeven maal: 11-03, 15-04, 10-05, 23-08, 16-09, 28-10 en 25-11. Besproken werden lopende zaken zoals stand van onderhoud van teksten en borden, mogelijk nieuw aan te brengen borden op of bij Het Smalste Huisje van Gorinchem op Kalkhaven 33 (een ontdekking van voorzitter Zijlstra), een gedicht van  Truus Gerhardt (zus van Ida, en in haar tijd gewaardeerd dichter; nog geen locatie) en een gedicht op de muur van Theater 't Pand waarvoor een voorstel werd ontvangen van de uitbaters van ’t Pand.  Een ontvangen voorstel voor een gedicht in de Gildenwijk werd afgewezen; één van de twee voorgestelde gedichten werd als kwalitatief te laag beoordeeld, het andere gedicht werd niet in behandeling genomen omdat de Gildenwijk niet goed in de looproute past. Nieuwe borden werden geplaatst bij het geboortehuis van Van Randwijk (routenummer 7), in de Knipsteeg,  omdat bewoners hun gevel een ander aanzien wilden geven.

Omdat de huidige oplage van het Routeboekje bijna is uitgeput werden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe uitgave (aangepaste tekst, werving adverteerders); ook spraken Zijlstra en Hartog met de VVV (Agnes de Jong), grootste afnemer van het Routeboekje.  

Op 30 oktober werd in restaurant Metropole het 10 jarig jubileum gevierd. In een goed bezochte openbare bijeenkomst belichtte voorzitter Zijlstra het verleden, hield de Utrechtse literatuurwetenschapper Kila van de Starre, gepromoveerd op het onderwerp ‘Poëzie in de openbare ruimte’ een voordracht over dit onderwerp en trad stadgenoot Izak Boom op met bekende gedichten op muziek; stadsdichter Martin Rensen droeg één van zijn gedichten voor. Een geanimeerde receptie en een diner van het bestuur (buiten bezwaar van de Stichtingskas) bekroonden het festijn. Mede dank zij de genereuze opstelling van Metropole bleven de kosten van het jubileum binnen de begroting.  Een verslag verscheen in De Stad Gorinchem en op het blog van de voorzitter sailing-dulce.nl dd zaterdag 01-10-2022.

Met de gemeente (vrijwilligerssteunpunt) is gesproken over het aansprakelijkheidsrisico van bestuursleden. Het risico wordt door de gemeente niet gedekt, maar in voorkomende gevallen kan wel met de gemeente worden overlegd om een oplossing te vinden.

De Stichting beschikt over zeer bescheiden financiële middelen. Tijdens een bezoek van Zijlstra en Hartog bleek De Webmakers bereid het tarief voor onderhoud van de website te verlagen.  Voor toekomstige uitgaven wordt gezocht naar aanvulling van de subsidie van de Gemeente Gorinchem bij fondsen als de De Haan Stichting en FOWW (Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn).  

Onze route werd besproken in het reformatorisch Dagblad van 14 maart 2022:  https://www.rd.nl/artikel/967316-wandeling-gorinchemse-poezieroute

 

 

 

 

 

  1. Financieel verslag 2022

Saldo 31-12-2021                                                                                        2011, 63                     

Baten

Boekjes Poëzieroute aan VVV (70 x 3.50)       245,00                      

Boekjes, rondleiding Gomarus                          60,00

Subsidie Gemeente Gorinchem                    1000,00

Giften                                                                290,00

Totaal                                                                                                            1595,00

 

Lasten

Bankkosten                                                          29,83

Onderhoud website                                           348,48

HG (nieuwe borden Van Randwijk)                   405,35        

Jubileum         sprekers          501,00

                        Metropole       548,95

                                                                         1049,95

Cadeau afscheid secretaris                                 25,00

 

Totaal                                                                                                            - 1858,93       

 

Saldo 31-12-2022                                                                                            1747,70

 

 

Begroting 2023

 

Inkomsten

Gemeente Gorinchem subsidie                                1000

Verkoop boekjes 100 a € 3,50                                      525

Rondleidingen                                                                   100

Totaal                                                                                                                 1625

Uitgaven

Herstel  locatie 19 (Waterpijp, Deelder)                  312

Reservering onderhoud                                                  500

Reservering nieuwe borden

(Smalste Huisje, Truus, Pand)                      1000    

Website                                                                                 193

Nieuwe routeboekjes

Oplaag  750 (verkoop 100 per jaar, promotie 50)                                                                                                            

Drukkosten 750 X 5                                          3750                      

Advertentie-inkomsten (5 x 250, 3x 500) 2750

Netto lasten                                                                       1000                  

Totaal                                                                                                                 3005

Saldo                                                                                                                   -1380