Poezieroute Gorinchem

Over sponsors en giften

De Poëzieroute is gerealiseerd dankzij de bijdragen en inzet van een groot aantal sponsoren in de stad.

Dat zijn geweest: Damen Shipyards, Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn (FOWW), Stichting Het Holtzfonds, Stichting Strand Links, Stichting Mien van ’t Santfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rivierenland Fonds, Stichting Van Andel-Spruyt Fonds, Rotary club Gorinchem, Gemeente Gorinchem, DHC Advocaten, Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost, Nova Dia Baarn, voormalig Antiquariaat Gorcum, Boekhandel De Mandarijn, Visscher Gorinchem, MPA Geluidstechniek, Van Rooijen Accountants en Belastingadviseurs, Biesbosch Invest BV, PLUS Jan Sterk, Rivas Zorggroep, HG Reclame, Matthijs Daniels Teksten, Alex Media, De Webmakers, Biesbosch Invest BV en vele particulieren.

ANBI

De Stichting Poëzieroute Gorinchem is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het document met openbare informatie ANBI-regeling is in te zien en op te vragen bij het secretariaat (info@poezieroutegorinchem.nl). 

Bijdragen voor de realisatie van de nog ontbrekende gedichten in de route en het onderhoud van de route zijn van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met het bestuur van de stichting of giften direct doneren via het rekeningnummer NL 40 INGB 0419 4428 20 ten name van J. Hartog, onder vermelding van 'gift poëzieroute'.

Poëzie route:  IBAN INFORMATIE

RISN dan wel fiscaal nummer: 8511 62 654 

Doelstelling volgens de regelgeving:

De Stichting, opgericht bij notariële akte op 8 december 2011, heeft statutair ten doel:

  1. Het voorbereiden, realiseren en in stand houden van een Poëzieroute in Gorinchem
  2. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting betreft Onderhoud en eventueel uitbreiding van de Poëzieroute en Promotie van de poëzie in het algemeen en de Poëzieroute Gorinchem in het bijzonder.

Uitbreiding van de route is op korte termijn niet voorzien. Onderhoud dient zich voortdurend aan, door slijtage, baldadigheid en bouwactiviteiten.

Promotie wordt bedreven door contact met scholen, VVV en uitschrijven van poëziewedstrijden zoals de tweejaarlijkse Dichtwedstrijd in de Sluis van de Gorcumse  Lingehaven.

Aangezien de Gemeente Gorinchem de primaire sponsor is wordt daarmee voortdurend contact onderhouden om te kunnen reageren op nieuw beleid en nieuwe kansen. 

 

Bestuurssamenstelling

T.R. Zijlstra, voorzitter

B. van ’t Land, secretaris

J. Hartog, penningmeester

S. Kleyn, lid

L. Klop, lid

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding en de Stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten   

JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2021

  1. Verslag activiteiten 

Het bestuur bestond in 2021 uit Joop Hartog (penningmeester), Suzan Kleyn, Liesbet Klop, Bert van ’t Land (secretaris) en Tom Zijlstra (voorzitter).

Het bestuur vergaderde zes maal: 19-01, 24-02, 10-09, 17-09, 16-11 en 30-11. Besproken werden lopende zaken zoals stand van onderhoud van teksten en borden, een nieuw aan te brengen bord op of bij Het kleinste Huisje van Gorinchem op het Nonnenveld (een ontdekking van voorzitter Zijlstra), sprekers en locatie van het te vieren 10 jarig jubileum  en de toestand van de financiën.

Als locatie voor het jubileum is gekozen voor het Gemeentemuseum, enkele sprekers zijn al benaderd, als datum is 10-06-2022 gekozen, onder voorbehoud van corona restricties  (de akte van oprichting is gedateerd 8 december 2011). Als budget wordt 1250 euro gereserveerd.

De Stichting beschikt over zeer bescheiden financiële middelen. Ter besparing op bankkosten is per 27 januari 2021 de rekening bij Rabo opgeheven en vervangen door een rekening bij ING, op naam van  penningmeester J. Hartog. Op  28-06 hebben penningmeester Hartog en secretaris ‘t Land een gesprek gevoerd over het nieuwe subsidieregime van de gemeente Gorinchem.

Het gesprek wordt gevoerd met mevr Pernella Sterkenburg. In plaats van per jaar zal in het vervolg subsidie voor perioden van 2 jaar worden toegekend, zonder verantwoording  achteraf van de besteding.  De SPG wordt geprezen voor naar inzet, voor 2021 en 2022 wordt elk 1000 euro subsidie toegekend. De gemeentelijke cultuurcoaches kunnen behulpzaam zij bij het verstrekken van additionele subsidies voor manifestaties die interessant zijn voor een breder publiek dan poëzieliefhebbers, mn ook voor een jeugdig publiek.   

In juli is, na plaatsing van de relevante gegevens op de website, op aanwijzing van de belastingdienst, de ANBI status gecontinueerd.

Op voorstel van Suzan Kleyn is besloten om vergaderingen te beginnen met het voorlezen van een gedicht. Op 17-09 opende Suzan met  Het kind dat wij waren, van Edgar de Perron, op  30-11 opende Liesbet Klop met De moeder het water van Rutger Kopland.

De grootste uitgave van het jaar betrof onderhoud van de website (€ 319,44). Over de aanduiding van het geboortehuis van Van Randwijk (routenummer 7), in de Knipsteeg, werd overleg gepleegd over een nieuwe locatie, na renovatie van de vorige “hangplek”.  

2. Financieel verslag 2021

Saldo 27-01-2021 (opening rekening)                                                          92,70                      

Baten

Boekjes Poëzieroute aan VVV (60 x 3.50)       210,00                     

Collecte cultuurfonds                                        50,00

Subsidie Gemeente Gorinchem                    2000,00

Totaal                                                                                                           2260,00

 

Lasten

Bankkosten                                                          21,63

Onderhoud website                                           319,44

 

Totaal                                                                                                           -  341,07

 

Saldo 31-12-2021                                                                                          2011,63